Call us: +66 (0) 2235-2940-9|info@thaimui.co.th

การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด เป็นต้น

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
10 ก.ค. 2562 25 ก.ค. 2562 09 ส.ค. 2562 เงินสด 0.045 บาท -
25 ก.พ. 2562 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01 ก.ค. 2561 -
31 ธ.ค. 2561
14 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 เงินสด 0.02 บาท 01 ม.ค. 2561 -
30 มิ.ย. 2561
18 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 เงินสด 0.025 บาท
26 ก.พ. 2561 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01 ม.ค. 2560 -
31 ธ.ค. 2560